Besiktning

Besiktning

Vi utför och samordnar oberoende statusbesiktningar och entreprenadbesiktningar av flerbostadshus, industrilokaler och kontor. Vid behov samverkar vi med tekniska experter inom exempelvis el, vvs, styr och regler med mera. Vi har lång branscherfarenhet och samarbetar med konsulter som har rätt kompetens inom olika specialområden.

Vi erbjuder

Entreprenadbesiktning avser främst projekt för bygg-, bostads- eller fastighetsföretag eller andra beställare. De ”Allmänna Bestämmelser” som ligger till grund för nästan alla byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader stadgar att beställarens mottagningskontroll till väsentlig del sker genom besiktning. Till besiktningsman skall i normalfallet beställaren utse en därtill lämpad person. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller del därav.

Statusbesiktning är ett vitt begrepp där innehållet styrs av vad beställaren önskar ska ingå i berört uppdrag. Det kan handla om att ta ett helhetsgrepp för en byggnad där alla tekniker ingår (exempelvis en skolbyggnad i kommunens ägo där man tittar på VVS, El och Bygg) eller att skräddarsy ett innehåll för kundens räkning (exempelvis en kök och våtrumskontroll för en Bostadsrättsförening). Många gånger ligger en statusbesiktning till grund för upprättandet av en underhållsplan.

En materialinventering bör alltid göras före åtgärder som omfattar bygg- eller rivningsåtgärder. Det är en förutsättning för att kunna förebygga avfall och att ta hand om bygg- och rivningsavfall på ett säkert sätt. Resultatet från inventeringen är ett viktigt underlag vid framtagande av kontrollplanen enligt PBL (Plan- och bygglagen).

Höga byggnader eller andra objekt kan med fördel besiktas med drönare där arbetet sker på ett säkert sätt och med ett gott resultat som presenteras för beställaren i en rapport. Exempelvis höga fasader, tak eller vindkraftverk.