Radon

Radon

Vi arbetar med all form av radonproblematik, från mätning och utredning till genomförd radonsanering. Vi erbjuder radonkonsultation för alla fastighetsägare, förvaltare och föreningar, inklusive privatpersoner, och har mångårig erfarenhet av radonfrågor.

Våra radonkonsulter är certifierade av RISE och har genomgått flera utbildningar i ämnet samt är godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten och SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) inom områdena mätteknik, åtgärder i byggnader, markkartering och ventilation.

Du kan även besöka radonfritt.nu som är vår webbplats helt dedikerad till frågor relaterat till radon.

Våra tjänster som rör radon

Genom oss kan ni kan beställa radonmätning med spårfilm, både för lång- och korttidsmätning. För att fastställa ett årsmedelvärde ska en långtidsmätning utföras i byggnaden under perioden 1/10 till 31/4 och under minst 2 månader (rekommenderat är dock 3 månader). Är mätperioden utanför eldningssäsong, det vill säga från 1 maj till 30 september, eller kortare än två månader får mätresultatet anses indikativt eller rådgivande (läs mer om Rådgivande radonmätning, RRM).

Rådgivande radonmätning (RRM) är ett alternativ för dig som ska köpa eller sälja din villa och behöver få fram ett mätresultat snabbt. Vi gör då ett besök i fastigheten då vi placerar ut mätdosor som loggar radongashalten i fastigheten under minst 48 timmar. Även en mindre radonbesiktning görs där vi bland annat kontrollerar eventuell förekomst av blå lättbetong.

I en radonbesiktning/utredning beskriver vi orsaker för uppmätta radongashalterna och vilka saneringsåtgärder som vi bedömer lämpliga för att minska dem. Du får ett dokument innehållandes resultatet av radonutredningen samt ett kostnadsförslag på de saneringsåtgärder som föreslås.

Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial och vattnet och rätt åtgärd ser därför olika ut beroende på vad källan är. När radonkällan är lokaliserad väljer vi åtgärd och metod för att radonsanera. Uppföljande radonmätning ingår alltid efter utförd radonsanering.

Tätning
Vi tätar synliga eller andra kända/misstänkta otätheter i grundkonstruktionen för att förhindra alternativt minska inläckage av markradon.

Markradonsug
Vi skapar ett större undertryck i fyllnadsmaterialen under byggnaden genom att suga bort luften i marken. På så vis förhindrar vi att markradongas sipprar upp genom byggnadens grundkonstruktion. Vi brukar borra ett eller flera hål genom bottenplattan, så kallade sugpunkter, som vi sedan via ett kanalsystem ansluter till markradonsugen. Den radonhaltiga luften som finns under huset sugs bort därifrån och blåses sedan ut i utomhusluften genom en tak- eller vägghuv där den späds med den friska luften och blir ofarlig.

Ventilation
Vi arbetar med alla typer av ventilationslösningar, både mekanisk frånluftsventilation (F) och mekanisk till och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX-ventilation) även om ni inte har uppmätt förhöjda radongashalter. Vid behov kan vi installera ett nytt ventilationssystem. FTX-ventilationssystem är mycket effektiva för radonsanering, oavsett om förhöjda radonvärden i fastigheten beror på blå lättbetong, markradon eller en kombination. Vi åtar oss även byte av äldre ventilationsaggregat till modernare aggregat med roterande värmeväxlare för ökad värmeåtervinning till exempel utbyte av Bacho minimaster.

Innan man startar en byggprocess är det viktigt att ta reda på radongas- eller radiumhalten i marken där det ska byggas på. Svaret avgör nämligen vilken grundkonstruktion som är lämpligast att bygga på.

Vi genomför markradonkartering och marken klassas som låg-, normal- eller högradonmark. Därefter väljs konstruktionen mellan traditionell grundkonstruktion, radonskyddad grundkonstruktion eller radonsäker grundkonstruktion.